Oferta: Specjalista ds. monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w zespole kierownika projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista ds. monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w zespole kierownika projektu
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3082
OBOWIĄZKI:
- Prowadzi sprawy z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzi kontrolę i monitoring realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z warunkami umowy. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych- Bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji oraz sprawdza i przygotowuje Kierownikowi Projektu dokumenty finansowe do płatności oraz prowadzi ewidencję postępu prac i rozliczeń finansowych, bierze udział w weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów współfinansowanych z funduszy UE oraz monitoruje stan formalno-prawny. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych- Bierze udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych, w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów (np. poleceń zmian, zamówień uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz przygotowuje wnioski o zamówienia uzupełniające. Wykonywanie zadań związane jest z realizacją programów rządowych- Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz o uruchomienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych- Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, bierze udział w prowadzeniu kontroli w okresach przeglądów, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji - Współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, finansowania, realizacji i rozliczenia inwestycji- Prowadzi wymaganą sprawozdawczość, archiwizuje dokumenty budowy, przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operaty kolaudacyjne do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów, przygotowuje i archiwizuje wymaganą sprawozdawczość oraz sporządza wraz z rozliczeniem inwestycji dowód księgowy przejęcie środka trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na drogi, grunty i obiekty inżynierskie- Prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowuje rekomendację działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia oraz prowadzi rozliczenia finansowe zadania inwestycyjnego, aż do jego ostatecznego rozliczenia oraz współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowych UE lub MIF oraz prawa polskiegoWYMAGANIA NIEZBĘDNE:- Wykształcenie wyższe- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji- prawo jazdy kategorii B- znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych- umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word- Kompetencje; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca i skuteczna komunikacja- posiadanie obywatelstwa polskiego- korzystanie z pełni praw publicznych- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (WYMAGANIA DODATKOWE):- wykształcenie wyższe budowlane, drogowe, mostowe, ekonomiczne- znajomość przepisów z zakresu FIDICSZCZEGÓŁY OFERTY PRACY POD LINKIEM:https://nabory.kprm.gov.pl/zachodniopomorskie/szczecin/specjalista,84807,v7
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: PRAWO JAZDY B
Uprawnienia: Korzystanie z pełni praw publicznych
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: KOMUNIKACJA
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE
Uprawnienia: Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 1)
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO
Uprawnienia: ZORIENTOWANIE NA REALIZACJĘ I OSIĄGANIE CELÓW

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

4 700 - 5 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i nadzorowania zadań inwestycyjnych w zespole kierownika projektu
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-27