Oferta: Radca prawny

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133362

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Udziela porad prawnych i wydaje opinie prawne oraz interpretuje obowiązujące przepisy prawne.
 • Występuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed sądami powszechnymi, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed organami rozstrzygającymi spory z zakresu zamówień publicznych oraz organami administracji publicznej.
 • Współpracuje z komórkami Oddziału w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawno-administracyjnych, w tym w przygotowywaniu przez nie decyzji (postanowień) administracyjnych oraz odwołań (zażaleń).
 • Sprawdza pod względem formalno-prawnym projekty umów oraz innych wystąpień, a także opracowuje ich teksty o charakterze nietypowym.
 • Współpracuje przy rozstrzyganiu skarg i wniosków kierowanych do merytorycznych komórek organizacyjnych Oddziału.
 • Współpracuje z Prokuratorią Generalną RP.
 • Opiniuje wnioski do komorników sądowych i sprawuje nadzór nad przebiegiem egzekucji sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Znajomość przepisów prawnych z zakresu działalności Oddziału, a w szczególności: ustawy o drogach publicznych, Kodeksu Postepowania Administracyjnego, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Kodeks Cywilny
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet MS Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona aplikacja radcowska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność reprezentowania jednostki na zewnątrz
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Radca prawny
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-06