Oferta: Radca prawny

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 126658

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych głównie w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.  Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy. Praca z dokumentami, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca w urzędzie, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze. Urząd nie w pełni przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami m.in. brak windy, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przygotowuje pisma procesowe, opracowuje i opiniuje akty prawne oraz projekty umów i innych aktów wywołujących skutki prawne,
 • udziela porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych,
 • zastępuje prawnie Dyrektora w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami,
 • nadzoruje przygotowanie wniosków o ukaranie za naruszenie przepisów prawa, kierowanych do właściwego organu orzekającego w sprawach wykroczeń,
 • opiniuje i uzgadnia projekty aktów prawnych nadesłanych przez inne organy i jednostki organizacyjne, w tym umowy i porozumienia,
 • prowadzi nadzór prawny nad egzekucją komorniczą,
 • sporządza opinie w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego
 • Wpis na listę radców prawnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności: prawa administracyjnego, Ordynacji podatkowej, ustawy Prawo o miarach, prawa gospodarczego, cywilnego i prawa pracy (z uwzględnieniem służby cywilnej)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Radca prawny
Firma: Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-15