Oferta: Naczelnik

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 125934

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym, zagrożenie korupcją, obsługa klinetów zewnętrznych (spoza admnistracji, np. obywatele, przedsiębiorcy), stres związany z prowadzeniem spraw związanych z obsługą finansów publicznych, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- pomieszczenia WIIH w Szczecinie znajdują się na parterze i III piętrze w budynku,


- w budynku nie ma windy, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, podjazd, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe,


- pomieszczenia WIIH są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


- nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer stacjonarny lub przenośny, monitor ekranowy, telefon, drukarkę.

Zakres zadań

 • Nadzoruje wszystkie działania skutkujące zobowiązaniami finansowymi Inspektoratu w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Inspektoratu w ramach wykonywania zadań głównego księgowego.
 • Opracowuje plany dochodów i wydatków Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie celem zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Inspektoratu.
 • Planuje, nadzoruje i organizuje pracę Wydziału celem realizacji zadań Wydziału.
 • Opracowuje i sporządza sprawozdawczość budżetową i finansową oraz dokonuje oceny realizacji budżetu Inspektoratu celem zapewnienia rzetelnej informacji o finansach Inspektoratu.
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących procedur prowadzenia polityki rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz zmian w planie finansowym Inspektoratu w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań w tym zakresie.
 • Realizuje zadania Wydziału związane z realizacją budżetu zdaniowego oraz kontroli zarządczej.
 • Przeprowadza doraźną i okresową ocenę pracowników w celu przedstawienia wniosków m.in. w zakresie przeszeregowania, nagradzania i karania.
 • Nadzoruje sprawy administracyjno-gospodarcze w Inspektoracie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych dla głównego księgowego tj. według art 54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 305 ze zm.)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego we właściwym branżowym w tym wynikające z ustawy o finansach publicznych dla głównego księgowego tj.na podstawie art 54 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 305 ze zm.)
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Zdolności menadżerskie
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Zarządzanie strategiczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programu księgowego i bankowego
 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa programu ksiegowego, m. in. Trezor, Videotel
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Naczelnik
Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-08-23