Oferta: Młodszy specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135823

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


Praca z użyciem  radiotelefonów

Zakres zadań

 • wsparcie transportu wodnego śródlądowego polegające na zwiększeniu jego bezpieczeństwa, zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne oraz usprawnieniu współdziałania z innymi rodzajami transportu,
 • uczestnictwo w realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich oraz z funduszy krajowych,
 • udział w spotkaniach międzynarodowych, w tym wyjazdy na delegacje zagraniczne,
 • udział w planowaniu i przygotowaniu sprzętu pomiarowego oraz wykonywaniu prac hydrograficznych,
 • realizacja pomiarów terenowych z wykorzystaniem technologii GNSS-RTK oraz bezzałogowych statków powietrznych,
 • asysta podczas produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC,
 • dokonywanie inwentaryzacji oznakowania nawigacyjnego na obszarze objętym działaniem Systemu RIS,
 • wykonywanie objazdów terenowych infrastruktury RIS,
 • publikowanie komunikatów dla kapitanów NtS,
 • udostępnianie użytkownikom RIS informacji o: warunkach żeglugowych, w tym informacji hydrologicznych, meteorologicznych, geograficznych oraz hydrogeologicznych, o warunkach administracyjnych (informacje o drogach wodnych), o podejmowaniu działań dotyczących aktualnej sytuacji żeglugowej w ruchu lokalnym (taktyczne informacje o ruchu) orazo podejmowaniu działań średnio- i długoterminowych przez użytkowników RIS (strategiczne informacje o ruchu).
 • monitorowanie ruchu jednostek śródlądowych na obszarze działania systemu RIS,
 • sporządzanie raportów dobowych z obserwacji ruchu statków,
 • utrzymywanie oprogramowania wykorzystywanego w Centrum RIS w aktualności, w tym przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia i przeprowadzanie procedury zamówień publicznych,
 • prowadzenie zestawienia umów pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a podmiotami zewnętrznymi w zakresie dotyczącym działalności Systemu RIS,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie udostępniania danych RIS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, żegluga śródlądowa, transport, rewitalizacja dróg wodnych, geodezja i kartografia, geoinformatyka lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i piśmie (znajomość jęz. angielskiego weryfikowana podczas rekrutacji),
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy.
 • „W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Młodszy specjalista
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-02