Oferta: Kierownik oddziału

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77711

Warunki pracy


 •  praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero

 • udział w kontrolach na terenie województwa zachodniopomorskiego

 •   na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności

 • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW

 • w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)

 • urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • kieruje pracą Oddziału Ratownictwa Medycznego
 • nadzoruje realizację zadań związanych z planowaniem finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • przeprowadza kontrole w ramach nadzoru Wojewody nad działaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • nadzoruje realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa oraz nadzoruje pod względem organizacyjnym pracę wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego
 • nadzoruje czynności związane z zawarciem i prawidłową realizacją porozumień wykonawczych do Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a RFN w sprawie współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym
 • rozpatruje oraz nadzoruje rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • nadzoruje rozpatrywanie wniosków o zatwierdzanie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz proces realizacji kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzoruje prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych do udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego i ewidencji jednostek systemu PRM również w zakresie przekazywania danych zawartych w rejestrze i ewidencjach do systemu informacji w ochronie zdrowia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ratownictwa medycznego lub nadzoru nad systemem PRM
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów prawnych w zakresie: prawa administracyjnego, systemu ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego, ustawy o podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz przepisów dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz podejmowania decyzji, komunikatywność, umiejętność współpracy, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych
 • przeszkolenie z obszaru zasad finansowania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów leczniczych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Kierownik oddziału
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-30