Oferta: Inżynier ds. branży elektrycznej i AKPiA

Inżynier ds. branży elektrycznej i AKPiA
Miejsce pracy: Szczecin
 
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie przede wszystkim:
 • Ewidencja Bezpośredni nadzór i koordynacja pracy Podwykonawców Branżowych z zakresu elektryki, AKPiA
 • Weryfikacja merytorycznej kompletności i spójności Projektu Podstawowego i Projektów Wykonawczych w branży elektrycznej, w tym punktów styków w ramach projektowanej instalacji elektrycznej i AKPiA z istniejącą na obiekcie,
 • Opiniowanie i zatwierdzanie w imieniu Wykonawcy założeń projektowych i wytycznych do przygotowania i realizacji Obiektu,
 • Prowadzenie ewidencji przekazywanych założeń.
 • Odpowiedzialność za przekazywanie aktualnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu oraz Podwykonawcom,
 • Udział w spotkaniach z Zamawiającym mających na celu przegląd i weryfikację poprawności projektów, i jakości robót.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z Generalnym Projektantem i Zamawiającym dotyczącej wymiany informacji technicznych i uzgodnień,
 • Opracowywanie specyfikacji technicznych zapytań ofertowych potencjalnych dostawców urządzeń i instalacji,
 • Odpowiedzialność za jakość i nadzór nad montażem urządzeń i instalacji elektrycznej, AKPiA,
 • Merytoryczny nadzór i opiniowanie proponowanych Zmian dotyczących Robót Budowlanych,
 • Raportowanie Kierownikowi Projektu zaawansowania prac projektowych, Ryzyk, Zmian,
 • Udział w odbiorach instalacji i urządzeń elektrycznych i AKPiA
 • Koordynacji prób, testów i badań związanych z wykonanymi robotami elektrycznymi, AKPiA,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie Rozruchu i testów instalacji,
 • Monitorowanie harmonogramu i koordynowanie tworzenia dokumentacji,
 • Merytoryczny nadzór nad personelem odpowiedzialnym za Zapewnienie i Kontrolę Jakości w organizacji Podwykonawcy
 • Sporządzanie raportów dotyczących postępu prac i jakości wykonywanych robot na obiekcie.
 • Koordynacja i uzgadnianie odbiorów z Zamawiającym,
 • Udział w realizacji procesów odbiorowych oraz kontroli i badań,
 • Kompletacja, weryfikacja z wymaganiami formalnymi i zatwierdzanie lub akceptacja dokumentacji jakościowej przekazywanej Zamawiającemu,
 • Bezpośredni nadzór nad dyscypliną raportowania Stanu Prac w Projekcie oraz realizacją Harmonogramu
 • Wykonywanie innych doraźnych czynności w związku z realizacją projektu.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie minimum średnie
 • doświadczenie na zbliżonym stanowisku 2-5 lat
 • bardzo dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność odpowiedzialność
 • umiejętność czytania i tworzenia rysunków technicznych
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej i plasującej się w rankingu Forbes 100 największych firm prywatnych w Polsce
 • Wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń
 • Możliwość awansu
 • Pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie
Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z wybraną klauzulą zgody na przetwarzanie danych:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ZARMEN Sp. z o. o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informujemy, że:

 • Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest ZARMEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51;
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
 • podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inżynier ds. branży elektrycznej i AKPiA
Firma: ZARMEN SP Z O O
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-02-02