Oferta: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 120034

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach),

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
   


 

Zakres zadań

 • Prowadzi monitoring o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmuje i przekazuje informacje zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi
 • Prowadzi dokumentację Punktu Informacji Drogowej oraz obsługuje programy i systemy wykorzystywane do pracy w Punkcie Informacji Drogowej
 • Analizuje dane o zdarzeniach drogowych, współpracuje ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach
 • Gromadzi i przetwarza dane oraz uczestniczy w ocenie zagrożeń występujących na drodze
 • Realizuje zadania w ramach zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia Dyrektorowi Oddziału warunków do skoordynowanego i skutecznego działania we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa) oraz stałego dyżuru w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 • Przygotowuje uzgodnienia tras i projekty zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 • Rejestruje korespondencję wchodzącą do Wydziału oraz archiwizuje dokumenty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa,
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem (wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
 • znajomość obsługi programów: UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-01