Oferta: Inspektor

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116855

Warunki pracy

·      Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


•    Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·      Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


·      Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,


·      Oświetlenie dzienne i sztuczne,


·      Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze  budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Gromadzi, przechowuje,prowadzi ewidencje dokumentacji spraw procedowanych elektronicznie oraz tradycyjnie.
 • wydziela dokumentację niearchiwalnądo brakowania i bierze udział w jej brakowaniu.
 • Udostępniania, wypożycza dokumentację, w tym przygotowuje i wydawaje uwierzytelnione odpisy, wypisy i wyciągi oraz kopie dokumentacji potwierdzającej okres zatrudnienia i wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia w zlikwidowanym zakładzie pracy, wyszukuje i kompletuje informacje o znanych miejscach przechowywania dokumentacji innych zlikwidowanych jednostek organizacyjnych regionu,
 • Porządkuje, przechowuje dokumentację przyjętą w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
 • Realizuje – na podstawie przechowywanej dokumentacji – procedury zmierzające do wydania zaświadczenia o żądanej treści bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia,
 • Współpracuje - w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych – z komórkami organizacyjnymi ZUW w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją, w tym: poprawnego klasyfikowania, tworzenia teczek aktowych oraz odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze funkcjonowania archiwaliów, kartotek, zbiorów akt,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel) oraz innych urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie archiwistyki, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • ogólna wiedza z zakresu archiwistyki, w szcególności przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • wiedza z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami
 • ogólna wiedza z zakresu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych
 • ogólna wiedza z zakresu prawa pracy, ustawy o emeryturach i rentach
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-06