Oferta: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116884

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami oraz poza nim – w terenie. Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.


Miejsce wykonywania pracy - stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia niezbędne do pracy. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy sztuczne i naturalne. W budynku pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3.750,05 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Zakres zadań

 • Inspirowanie, koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i funkcjonalnego w zakresie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników Zespołu II Wydziału Transportu KWP w Szczecinie
 • Koordynowanie i nadzorowanie wyjazdów z wykorzystaniem służbowego sprzętu transportowego użytkowanego przez Wydział w Szczecinie Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydziały KWP w Szczecinie (z wyłączeniem Wydziału Techniki Operacyjnej)
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz wydziałów KWP w Szczecinie w tym:
 • - książki ewidencji sprzętu transportowego w użytkowaniu,
 • - książek kontroli pracy sprzętu transportowego
 • •Sporządzanie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników Zespołu II Wydziału Transportu dla Wydziału Finansów KWP w Szczecinie w zakresie niezbędnym do naliczania płac
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich w systemie SWOP oraz pracy w nadgodzinach i ich wykorzystanie przez pracowników Zespołu II
 • Ścisła współpraca z Kierownictwem Stacji Obsługi nr 1 w Szczecinie w zakresie napraw i obsług sprzętu transportowego będącego w użytkowaniu Zespołu II
 • Prowadzenie spraw związanych z procesem likwidacji szkód sprzętu transportowego powstałych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Zarządzie w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wydziałach KWP w Szczecinie (z wyłączeniem WTO KWP w Szczecinie). Postępowanie zgodnie z Decyzją Nr 189/2010 z dnia 05.07.2010 r. wraz z załącznikami:
 • a) zgromadzenie dokumentów i uzupełnienie brakujących danych, niezbędnych do zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,
 • b) zgłoszenie szkody do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 • c) koordynacja oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę i użytkownikiem pojazdu,
 • d) spowodowanie przekazania pojazdu przez użytkownika do naprawy, po zatwierdzeniu kosztów i zakresu naprawy przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • e) prowadzenie postępowań wyjaśniających do szkód powstałych w Wydziale Transportu KWP w Szczecinie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki transportowej, logistyki
 • Obsługa programów komputerowych Microsoft Office, OpenOffice
 • Znajomość - Prawo o Ruchu Drogowym
 • Umiejętność komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Zarządzanie ludźmi, analityczne myślenie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i orientacja na osiąganie celów
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-06