Oferta: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113814

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3860,32 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji i remontów KWP w Szczecinie, sporządzanie informacji dekadowych z realizacji inwestycji na nowych Posterunkach Policji
 • Sporządzanie dodatkowych informacji w zakresie inwestycji i remontów dla KGP, BSWP, CBŚP, CBZP
 • Opracowywanie planów finansowych, zamawianie środków finansowych oraz sporządzanie korekt na zamawiane środki finansowe
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń uwzględniających przyznane limity oraz analizę pozostałych środków finansowych
 • Kontrola merytoryczna dokumentów z zakresu wydatków Sekcji Inwestycji i Remontów finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Wsparcia Policji oraz innych źródeł
 • Prowadzenie rejestrów faktur, umów, zleceń oraz protokołów konieczności (arkusze aktywne)
 • Prowadzenie rejestrów decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy dla jednostek KWP w Szczecinie. Prowadzenie korespondencji z jednostkami w sprawie realizacji zadań wydawanych w ww. decyzjach
 • Uczestniczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w procedurach przeklasyfikowania oraz zbycia środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera oraz aplikacji edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny
 • Umiejętność klasyfikowania wydatków do grup budżetowych 6-430019, 7-427001, 7-427002, 7-605003
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność organizacji pracy, współpracy, oceniania, analizy, syntezy
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-16