Oferta: Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 112812

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca w terenie,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Bierze udział w przygotowaniu danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Współdziała w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej
 • Bierze udział w gromadzeniu danych oraz dokonywaniu oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału oraz w aktualizacji zagrożeń. Współpracuje z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania przez służby liniowe Rejonów sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniami
 • Współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg. Bierze udział we współpracy z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa w zakresie procedur zarządzania kryzysowego
 • Bierze udział w opracowywaniu wybranej dokumentacji planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne
 • Współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenia realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz współpracuje z władzami samorządowymi i wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych
 • Bierze udział w pracach mających na celu zapewnienie spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, w tzw. Obszarach wspólnych, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizowanie szkoleń na szczeblu Oddziału. Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości
 • Współdziała w prowadzeniu dokumentacji z zakresu obrony cywilnej Oddziału. Wspiera wykonanie i aktualizację bazy danych dotyczącej występujących zagrożeń mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej Oddziału. Realizuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o drogach publicznych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie osób i mienia,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa zachodniopomorskiego,
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-12-26