Oferta: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85707

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30, przy stanowisku komputerowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Budynek 3 kondygnacyjny, praca wykonywana w biurze na parterze.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemem rejestracji korespondencji radiowej.
 • Administrowanie systemem rejestracji korespondencji telefonicznej.
 • Wyszukiwanie i zgrywanie rozmów radiowych na elektroniczne nośniki danych.
 • Wyszukiwanie i zgrywanie rozmów telefonicznych na elektroniczne nośniki danych.
 • Prowadzenie odsłuchu rejestrowanej korespondencji.
 • Obsługa policyjnych systemów informatycznych zawierających dane odnośnie rejestracji interwencji Policji.
 • Przetwarzanie i gromadzenie w systemie PRIM informacji w celu właściwego dokumentowania przebiegu policyjnych zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń itp.
 • Przetwarzanie i gromadzenie w systemie SESPol informacji w celu właściwego dokumentowania przebiegu policyjnych zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233),
 • znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 268),
 • znajomość zarządzenia nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 poz. 23 z późn. zm.),
 • znajomość zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 2019 r., poz. 114 z późn. zm.),
 • znajomość zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 67),
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” wydane przez organy Policji, ABW lub SKW albo złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność biegłej obsługi komputera.
 • znajomość obsługi programu Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.
 • umiejętność redagowania pism.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Komenda Miejska Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-09