Oferta: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 84143

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, na IV piętrze, w pokoju kilkuosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim – w terenie. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3088,78 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Administrowanie wybranymi obszarami Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) i sprawowanie nadzoru instancyjnego nad jakością i terminowością informacji gromadzonych w nich przez jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa zachodniopomorskiego, w szczególności poprzez bezpośrednie kontakty z operatorami KSIP w celu utrzymania rzeczywistych, kompletnych i prawidłowych danych w ww. systemie
 • Weryfikowanie zgromadzonych informacji w bazie KSIP w zakresie sprawowanego nadzoru
 • Wykonywanie analiz danych w oparciu o System Analityczny z własnej inicjatywy w ramach sprawowanego nadzoru lub na pisemne zlecenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego
 • Dokonywanie typowań i analiz w KSIP poprzez system Analityczny na zlecenie przełożonych, jednostek i komórek organizacyjnych Policji województwa zachodniopomorskiego, zestawianie i wizualizacja uzyskanych danych
 • Współpraca z uprawnionymi podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie wymiany informacji kryminalnych zgromadzonych w KSIP
 • Przygotowywanie informacji w zakresie informacji z KSIP, w tym objętych raportami statystycznymi, uprawnionym podmiotom pozapolicyjnym
 • Aktualizowanie informacji na temat zmian w aplikacji KSIP i obowiązujących procedur w nadzorowanych obszarach poprzez bieżące zapoznawanie się z zachodzącymi w tym zakresie zmianami i utrzymywanie kontaktu z centralnymi administratorami KSIP w celu zapewnienia poprawnego gromadzenia i przetwarzania danych w tym systemie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w przetwarzaniu danych w systemach informatycznych
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”
 • Umiejętność obsługi programów biurowych typu MS Office, w tym Word i Excel na poziomie podstawowym
 • Komunikatywność
 • Zdolność analizowania danych i wyciągania wniosków
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów prawnych:
 • 1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020, poz. 360 z późn. zm.) – w zakresie podstawowych zadań, w tym przetwarzania danych i organizacji
 • 2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019, poz. 125)
 • 3) Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2019, poz. 2126 z późn. zm.)
 • 4) Zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP 2019.114 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji
 • Przeszkolenie lub znajomość funkcjonalności aplikacji KSIP oraz związanych z nią procedur
 • Umiejętność obsługi programów biurowych typu MS Office, w tym Word i Excel na poziomie zaawansowanym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-20