Oferta: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138163

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy pl. św. Piotra i Pawła 4/5, na II piętrze, w pokoju kilkuosobowym, wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku pomiędzy pokojami i piętrami oraz poza nim. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4.731,37 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Dokonywanie zakupów materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich, malarskich, remontowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami celem zapewnienia prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa obiektów służbowych Policji województwa zachodniopomorskiego
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją usług związanych z abonamentem radiowo-telewizyjnym i telewizją kablową
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu informatycznego, łącznościowego i gospodarczego będącego w użytkowaniu Wydziału Zaopatrzeni i Inwestycji
 • Zaopatrywanie w narzędzia i sprzęt rzemieślników WZiI, komórki organizacyjne KWP i jednostki Policji garnizonu zachodniopomorskiego
 • Wystawianie dokumentów przychodowo-rozchodowych na sprzęt i materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Nadzorowanie terminowości bieżących przeglądów technicznych sprzętu gospodarczego
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowym oznaczeniem przez jednostki Policji garnizonu zachodniopomorskiego użytkowanego wyposażenia kwaterunkowego, gospodarczego, kulturalno-oświatowego oraz sportowo szkoleniowego
 • Prowadzenie postępowań szkodowych i rozliczanie w zakresie sprzętu znajdującego się w użytkowaniu jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Rozdział 3)
 • Znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Rozdział 3)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r., w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303)
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy, rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność, asertywność


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-27