Oferta: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Goleniów
Ogłoszenie o naborze Nr 137945

Warunki pracy


 • praca terenowo-biurowa
 • możliwy wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób ziemniaka
 • częsty kontakt z przedsiębiorcami i rolnikami
 • wykonywanie zadań na terenie działania oddziału
 • konieczność ciągłego samokształcenia i udziału w szkleniach, gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych
 • samodzielność w realizacji zadań

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


Siedziba Oddziału urzędu znajduje się na podwyższonym parterze budynku. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór i kontrolę nadzór nad zdrowiem roślin.
 • Stosuje nadzór i kontrolę nad wprowadzaniem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Prowadzi nadzór i kontrolę nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwa.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w obszarze swojego działania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość ustaw: o ochronie roslin przed agrofagami, o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, o nasiennictwie, o środkach ochrony roślin.
 • znajomość: kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy: prawo przedsiębiorców


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Miejsce pracy: Goleniów
Opublikowano: 2024-05-21