Oferta: Inspektor

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 127056

Warunki pracy

Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z udziałem Kuratora w realizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego procesie zarządzania kryzysowego w województwie,
 • współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obronności poprzez określenie zasad, trybu i terminu wykonywania tych zadań, doradztwo i instruktaż w organizowaniu pracy oraz nadzorowanie ich realizacji,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem wojewódzkiego systemu oświaty do sprawnego funkcjonowania w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 • realizuje zadania dotyczące ochrony informacji niejawnych w zakresie ustalonym porozumieniem z właściwą komórką organizacyjną Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze obronności
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” bądź oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • znajomość przepisów ustawy o obronie Ojczyzny
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • nieposzlakowana opinia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • życzliwość i kultura osobista.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor
Firma: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-09-13