Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 121091

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Nadzoruje w ramach uprawnień Administratora wojewódzkiego prawidłowość funkcjonowania dziedzinowych systemów informatycznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – aplikacje: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny;
 • Przygotowuje w ramach działania Wydziału projekt budżetu Wojewody, ustala wysokość dotacji, dokonuje kwartalnej i rocznej analizy realizacji budżetu – w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • W ramach uprawnień administratora wojewódzkiego wspiera merytorycznie jednostki organizacyjne pomocy społecznej i samorządu terytorialnego przy podłączaniu systemów dziedzinowych do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego;
 • Zbiera informacje o potrzebach, planuje, przygotowuje podział środków oraz rozlicza dotacje z budżetu państwa na wykonywanie przed jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • Zbiera, weryfikuje dane oraz sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu działania pomocy społecznej, wypłaty świadczenia wychowawczego, wypłaty świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opieki nad dziećmi do lat 3;
 • Wprowadza do BIP oraz sieci Uwinet danych odnoszących się do zakresu działania Wydziału;
 • Wspiera pracowników Wydziału w zakresie opracowywania formularzy sprawozdań jednorazowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub administracji publicznej
 • znajomość w podstawowym zakresie przepisów dotyczących pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych , kpa
 • znajomość systemów operacyjnych
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów dziedzinowych oraz aplikacji statystycznych stosowanych w obszarze zabezpieczenia społecznego.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-05-22