Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 117828

Warunki pracy

·         Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,


·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Realizuje kontrolę finansową wydzielonej ewidencji księgowej w stosunku do 100% dofinansowanych projektów w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020: Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz Południowy Bałtyk.
 • Realizuje kontrolę administracyjną dokumentacji, poświadcza wydatki oraz kontroluje na miejscu realizację projektów w celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A 2014-2020: Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska oraz Południowy Bałtyk.
 • Zajmuje się stwierdzaniem nieprawidłowości, korygowaniem wydatków, prowadzeniem rejestru nieprawidłowości, nakładaniem korekt finansowych w ramach Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020: Południowy Bałtyk oraz Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
 • Kontroluje ex-post postępowania beneficjentów Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020: Południowy Bałtyk oraz Meklemburgia–Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska o udzielenie zamówienia publicznego objętych zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wykorzystuje systemy teleinformatyczne stosowane w Programach Współpracy INTERREG V-A 2014-2020 do prowadzenia weryfikacji administracyjnej Raportów, rejestrowania wyników przeprowadzonych kontroli na miejscu, kontroli ex-post zamówień publicznych, badań spełnienia zasady konkurencyjności, rejestrowania ostatecznych wyników kontroli zewnętrznych.
 • Udziela merytorycznego wsparcia w ramach czynności wyjaśniających prowadzonych przez Instytucje Zarządzającą, Wspólny Sekretariat lub ministra właściwego ds. rozwoju w ramach Programów Współpracy INTERREG V-A 2014-2020.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym (A1)
 • •Dobra znajomość zasad księgowości, w tym aktów prawnych, w szczególności: – ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, – ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – rozporządzenia MF z 02.02.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Office (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języków obcych: język niemiecki w stopniu komunikatywnym (A1)
 • Znajomość zagadnień z zakresu zasad wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych UE, w szczególności: ustawy z 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji rządowej, w tym znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-03-21