Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 114079

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze umowy organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, w stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania.
 • Współpracuje z podmiotami niepublicznymi oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Przygotowuje zbiorcze sprawozdania i informacje do odpowiednich urzędów i instytucji. Sporządza wnioski wynikające z dokonanej oceny analiz i informacji, przedstawia je do wdrożenia lub rozpowszechnienia.
 • Ustala zakres i formy współpracy wojewody z podmiotami niepublicznymi oraz bierze udział w przeprowadzaniu kontroli w podmiotach niepublicznych
 • Prowadzi sprawy wynikające z przyjętych programów z zakresu pomocy społecznej
 • Prowadzi sprawy indywidualne związane z prawidłowością przyznania świadczeń pomocy społecznej oraz współpracowanie z ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozpatrywania spraw osób ubiegających się o zaświadczenia; załatwia skargi i wnioski w zakresie pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, współpracy z podmiotami niepublicznymi w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2023-01-21