Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 113096

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),

 • Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego.
 • Współpracuje z samorządem województwa, w celu realizacji zadania polegającego na analizie adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
 • Weryfikuje roczne informacje o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego przekazane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.
 • Przygotowuje projekt wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii, rozporządzenia oraz wykonuje pozostałe czynności w celu wypełnienia zadań w zakresie ustalonym ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Występuje do jednostek samorządu terytorialnego o uzupełnienie rocznych informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego lub dostosowanie ich do wymagań ustawowych.
 • Na podstawie rocznych informacji przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowuje projekt informacji zbiorczej wraz z projektem opinii dotyczącej zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.
 • Sporządza projekt informacji o zrealizowanych przez wojewodę w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
 • Sporządza projekty opinii dotyczących zgodności planowanych programów polityki zdrowotnej, realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych, z Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej oraz dotyczących zgodności tych programów z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.
 • Prowadzi kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zdrowia publicznego
 • szeroka wiedza z zakresu zdrowia publicznego i umiejętności dotyczące rozwiązywania problemów zdrowia publicznego
 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość aktualnych Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej ustalonych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego
 • znajomość Narodowego Programu Zdrowia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu administracji publicznej
 • znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość obsługi elektronicznego systemu sprawozdawczego JST z zakresu zdrowia publicznego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-01-02