Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 97335

Warunki pracy


 •  Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach   Chrobrego,

 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa i na wniosek oraz w sprawie przekazywania samorządom nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Prowadzi postępowania zmierzające do nabycia nieruchomości, wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania;
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia przejścia własności nieruchomości bądź nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych;
 • Potwierdza prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń i lokali z mocy prawa na rzecz państwowych osób prawnych oraz państwowych instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych;
 • Przygotowuje projekty zarządzeń Wojewody w zakresie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • Prowadzi postępowania i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dotyczące regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, przekazuje lasom państwowym nieruchomości Skarbu Państwa, potwierdza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w trwały zarząd oraz opiniuje wnioski o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • Sprawuje nadzór nad starostami w zakresie gospodarowania nieruchomościami i ujawnia prawa własności w księgach wieczystych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w II instancji w zakresie wywłaszczania, zwrotów, ustalania odszkodowań, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub stosowania prawa w praktyce,
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy w zespole;
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • znajomość przepisów ustawy - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujsciu,
 • znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2022-04-21