Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85694

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
oświetlenie dzienne i sztuczne
stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero
stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW
w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Nadzoruje sposób realizacji zadań pomocy społecznej przez samorządy, w tym poprzez prowadzenie indywidualnych spraw, skarg i wniosków.
 • Przeprowadza kontrole jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie poziomu świadczonych usług, w tym w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
 • Przeprowadza kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 • Przygotowuje projekty decyzji zezwalających lub cofających zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Prowadzi rejestr domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek udzielających tymczasowego schronienia, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji cudzoziemców.
 • Ustala zakres i formy współpracy wojewody z podmiotami niepublicznymi w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla rozwoju III sektora i wsparcia pomocy instytucjonalnej oraz przeprowadzanie kontroli w podmiotach niepublicznych, w tym kontroli powierzonych przez właściwego ministra do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe studia magisterskie lub zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, w szczególności dotyczących nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty

  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-10-08