Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 80575

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),

 • Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym – prowadzenie kontroli w jednostkach Mających  siedzibę w województwie zachodniopomorskim,

 • Warunki pracy w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


 

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, a także przeprowadza kontrole w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków i u organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • Wszczyna postępowania w sprawach dotyczących spełniania warunków przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej do przyznania tym jednostkom statusu zpch lub zaz, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości przeprowadza kontrole w tych jednostkach,
 • Rozpatruje wnioski o dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne,
 • Rozpatruje wnioski pracodawców w sprawie przyznania lub odmowy przyznania oraz utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej i opracowuje projekty decyzji administracyjnych,
 • Prowadzi i nadzoruje rejestr ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych oraz rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokonuje wpisów i wykreśleń w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów,
 • Opracowuje i przekazuje informacje do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpis do rejestru oraz podmiotów wykreślonych z ww. rejestrów,
 • Rozpatruje skargi i wnioski w sprawach związanych z organizatorami turnusów rehabilitacyjnych i ośrodkami uprawnionymi do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych, a także zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów dot. turnusów rehabilitacyjnych, zakładów aktywności zawodowej oraz trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ww. ustawy, znajomość przepisów postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Inspektor wojewódzki
  Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-07-11