Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 76777

Warunki pracy


 • Praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,

 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • oświetlenie dzienne i sztuczne

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, w tym: analizuje złożone dokumenty oraz wzywa strony do uzupełnień, prowadzi przesłuchania stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonuje jego oceny i przygotowuje projekt decyzji,
 • Prowadzi kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz przeprowadza oględziny w miejscu zamieszkania cudzoziemców
 • Udziela informacji dotyczących spraw cudzoziemców, w szczególności zasad legalizacji ich pobytu na terytorium RP.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o wymianę dokumentów wydanych w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium RP.
 • Rejestruje sprawy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w systemie informatycznym Pobyt v.2.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa przedsiębiorców, kodeksu spółek handlowych, znajomość przepisów i procedur prawa karnego i karnego skarbowego, kodeksu pracy
 • spostrzegawczość
 • systemtyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty
Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-04-14