Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138547

Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, fax, ksero -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • oświetlenie dzienne i sztuczne
 • stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku ZUW, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji (niektóre przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak podjazdów
 • jedno lub kilkudniowe wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym - prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę w województwie zachodniopomorskim
 • warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole zewnętrzne w podmiotach nadzorowanych lub podległych Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne w wydziałach i biurach urzędu.
 • Nadzoruje terminowość i sposób wykorzystania przekazanych kontrolowanym jednostkom zaleceń, wniosków i uwag zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.
 • Opracowuje zestawienia i analizy dotyczące prowadzonych czynności kontrolnych oraz wprowadza dane do Elektronicznej Karty Przebiegu Kontroli.
 • Podejmuje działania na rzecz doskonalenia warsztatu kontrolera.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli
 • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o finansach publicznych, o rachunkowości Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpornośc na stres
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • samodzielność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweSzczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-06