Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138487

Warunki pracy


 • charakter pracy: administracyjno- biurowy,
 • praca wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji (niektóre przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Obsługuje klientów sprawach dotyczących cudzoziemców..
 • Przyjmuje wnioski w sprawach: legalizacji pobytu na terenie RP, wiz oraz o wydanie i wymianę dokumentów od cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przyjmuje wnioski o nadanie, uznanie, poświadczenie obywatelstwa. Weryfikuje dokumenty dołączone do wniosków z tego zakresu pod kątem uzupełnienia braków formalnych oraz wystawia wezwania do ich uzupełnienia w celu zebrania całości materiału dowodowego w sprawach lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Udziela cudzoziemcom informacji w celu realizacji zadania ustawowego.
 • Przygotowuje projekty pism, zawiadomień, wezwań oraz decyzji dotyczących odmowy wszczęcia postępowania, występuje do właściwych organów o opinie w sprawach cudzoziemców w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie. 5)Realizuje ustawowe zadania w systemach informatycznych.
 • Przyjmuje od cudzoziemców i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze obsługi klienta lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość ustaw o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin; o cudzoziemcach, o ochronie danych osobowych, o obywatelstwie, Kodeksu postepowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • spostrzegawczość, umiejętność analitycznego myślenia, systematyczność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-06-05