Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138251

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji),
 • Prowadzenie kontroli łączy się z możliwymi wyjazdami.

Zakres zadań

 • Sprawuje kontrolę nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami .
 • Prowadzi sprawy związane z wydaniem decyzji zezwalających lub cofających zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
 • Wprowadza dane do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz aktualizuje je i usuwa.
 • Zasięga informacji o realizacji zadań z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa w celu eliminowania nieprawidłowości i zapewnienia skutecznej pomocy rodzinom z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi ze szczególnym uwzględnieniem prawa dziecka do życia w rodzinie.
 • Opracowuje sprawozdawczość związaną ze wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.
 • Wykonuje zadania związane z realizacja resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Gromadzi informacje o liczbie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie poszczególnych powiatów.
 • Bierze udział w roli obserwatora w posiedzeniach ośrodka adopcyjnego dotyczących kwalifikowania dziecka do przysposobienia, dokonywania wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka oraz wydawania opinii kwalifikacyjnej kandydata do przysposobienia dziecka.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga, psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej lub innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny
 • wiedza z zakresu wpierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw dziecka, pedagogiki, psychologii
 • znajomość kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-29