Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 138198

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).
 • prowadzenie kontroli wiąże się z możliwymi wyjazdami.

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa, a także prowadzi kontrole realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
 • Przeprowadza kontrole dotyczące sposobu realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna.
 • Wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
 • Wykonuje zadania związane z realizacją resortowych i rządowych programów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • Współdziała z innymi pracownikami w zakresie realizacji zadań na rzecz prowadzenia spraw związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe II stopnia na kierunku: prawo, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub resocjalizacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin albo specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalnością przemoc domowa
 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, kpa;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikacji w mowie i piśmie, umiejętność podejmowania decyzji, otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe;


Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-05-28