Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135801

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze zlecaniem zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze umowy organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania.
 • Współpracuje z podmiotami niepublicznymi oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Współpracuje z podmiotami niepublicznymi w celu zapewnienia sparzających warunków dla rozwoju III sektora i wparcia pomocy instytucjonalnej oraz właściwej realizacji zleconych zadań.
 • Przygotowuje sprawozdania informacje do odpowiednich urzędów i instytucji. Sporządza wnioski wynikające z dokonanych ocen, analiz, informacji, przedstawia je do drożenia lub rozpowszechnienia.
 • Prowadzi sprawy wynikające z przyjętych programów z zakresu pomocy społecznej.
 • Sporządza sprawozdawczość z zakresu pomocy społecznej.
 • Przygotowuje projekty pism urzędowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość programu Excel
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-30