Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135736

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

 

Zakres zadań

 • Nadzoruje sposób realizacji zadań pomocy społecznej przez samorządy, w tym poprzez prowadzenie indywidualnych spraw, skarg, wniosków.
 • Przeprowadza kontrole jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie poziomu świadczonych usług, w tym w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.
 • Przeprowadza kontrole placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 • Przygotowuje projekty decyzji zezwalających lub cofających zezwolenie na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
 • Współpracuje z podmiotami niepublicznymi oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Ustala zakres i formy współpracy wojewody z podmiotami niepublicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku lub w zakresie: prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej, w podmiotach o których mowa w §19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2285)
 • znajomość przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, w szczególności dotyczących nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
 • znajomość: ustawy o pomocy społecznej, kpa, kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o osobach starszych , rozporządzenie w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-04-11