Oferta: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 135427

Warunki pracy

·        Praca w środowisku biurowym, w Siedzibie WUOZ w Szczecinie i w terenie, liczne wyjazdy służbowe praca przy monitorze ekranowym pow. 4 godzin dziennie.


·        Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę.


·        Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, wejście dla osób z niepełnosprawnościami od Wałów Chrobrego, znajduje się tam również winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.


·        Liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.


 


 

Zakres zadań

 • •prowadzenie postępowań (w tym oględzin) i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ, zastępcy ZWKZ projektów decyzji, postanowień (w tym dot. dowz i pnb), zaświadczeń, zaleceń konserwatorskich, odpowiedzi z zakresu informacji publicznej oraz innych pism w sprawach dot. ochrony zabytków
 • •przeprowadzanie oględzin i kontroli zabytków nieruchomych, sporządzanie notatek służbowych i protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych, a także podejmowanie innych działań pokontrolnych przewidzianych przepisami prawa
 • •prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji, postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych oraz dokonywanie zgłoszeń popełnienia czynu zabronionego
 • •opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach oraz udziela informacji w powierzonym zakresie osobiście, e-mailowo, telefonicznie
 • •dokonywanie odbiorów wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ formułowanie potrzeb w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)
 • •opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków znajdujących się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz opinii do GEZ, PONZ i WEZ oraz współpraca z inspektorami prowadzącymi sprawy dot. zabytków archeologicznych, zabytkowej zieleni i zagadnień planowania przestrzennego – konsultacje międzywydziałowe w powierzonym zakresie
 • •Wykonuje dokumentację fotograficzną zabytków, oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez ZWKZ, zastępcę ZWKZ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe •wykształcenie: wyższe profilowane w specjalnościach: architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • •bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS). Znajomość KPA, oraz przepisów dot. zabytków, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji
 • •znajomość KPA oraz przepisów dot. ochrony zabytków i prawa budowlanego, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Firma: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-03-21