Oferta: Główny księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Główny księgowy
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3210
OBOWIĄZKI:
DO ZADAŃ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ BĘDZIE NALEŻAŁO WYKONYWANIE NASTĘPUJĄCYCH OBOWIĄZKÓW:- prowadzenie rachunkowości jednostki,- wprowadzanie Danych finansowych do SIO,- obsługa, rozliczanie dokumentów dziennika Budżet, WRD, ZFŚS, Akademia kompetencji,- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,- miesięczne rozliczanie podatku VAT,- terminowe raportowanie rejestru VAT i deklaracji VAT-7 do Urzędu Miasta Szczecin,- ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, planów finansowych, bilansu rocznego i innych zleconych przez organ prowadzący,- przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,- wprowadzenie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego na kontach syntetycznych i analitycznych,- terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,- przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,- prowadzenie na bieżąco dokumentacji finansowo-księgowej szkoły zgodniez obowiązującymi przepisami,- prowadzenie na bieżąco rozliczeń z US i ZUS,- sporządzanie na bieżąco sprawozdań do US i ZUS,- rozliczanie: zaliczek, delegacji, półkolonii, oddziału przedszkolnego wpłaty z WB za pobyt i wyżywienie,- dbanie o terminowe regulowanie należności,- terminowe rozliczanie spraw finansowych szkoły,- zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez szkołę,- księgowanie i rozliczanie na bieżąco zakupów materiałów, pomocy naukowych i sprzętu, - prowadzenie ksiąg inwentarzowych,- wystawianie not księgowych, faktur wewnętrznych, - prowadzenie windykacji i wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych,- uzgadnianie stanów magazynowych.UWAGA:1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.3. Oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. WYMAGANE DOKUMENTY:- życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie),- list motywacyjny,- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,- kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,- referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,- oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaz pełni praw publicznych,- oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).WYMAGANIA SPEŁNIENIE JEDNEGO Z PONIŻSZYCH WARUNKÓWKandydaci, którzy ukończyli ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe powinni wykazać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, NATOMIASTKandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną powinni wykazać co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.Kandydaci powinni być wpisani do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.WYMAGANIA DODATKOWE:1. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki.2. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość oraz umiejętność obsługi programów księgowych Vulcan Optivum, PROGMAN Rozrachunki i Finanse, znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej, znajomościi umiejętność korzystania z programów MS Word i MS Excel.3. Biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawyo finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.4. Nienaganna opinia.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, ekonomiczne
Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wymagany staż - lata: 3)
Uprawnienia: CERTYFIKAT KSIĘGOWY - PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Uprawnienia: OBSŁUGA PROGRAMU WORD, EXCEL
Uprawnienia: OBSŁUGA PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH PROGRAM: VULCAN OPTIVUM
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 4 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w SzczecinieSzczegóły oferty

Stanowisko: Główny księgowy
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-05