Oferta: Audytor wewnętrzny

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 76514

Warunki pracy


 • Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Oświetlenie sztuczne i naturalne

 • Stanowisko pracy zlokalizowane na piętrze budynku, bez windy, w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Przeprowadza i dokumentuje zadania audytowe
 • Wykonuje i dokumentuje czynności doradcze
 • Monitoruje realizację zaleceń i przeprowadza czynności sprawdzające

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w danym obszarze lub powyżej 4 lat w administracji
 • Kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego - jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożenie, w latach 2003 – 2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość funkcji i struktury organów Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość uprawnień i obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność zastosowania wiedzy w zadaniach wykonywanych na stanowisku pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się, argumentowania i motywowania
 • Orientacja na klienta
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętności analityczne
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość i asertywność
 • Brak współpracy z organami bezpieczeństwa państwa wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Szczegóły oferty
  Stanowisko: Audytor wewnętrzny
  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  Miejsce pracy: Szczecin
  Opublikowano: 2021-03-31