Oferta: Audytor wewnętrzny

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133376

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 do 15:30. Praca samodzielna wykonywana w biurze oraz terenie.


Miejsce wykonywania pracy:


·           budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


·           w terenie.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3709,31 zł brutto + wysługa lat

Zakres zadań

 • Wykonywanie audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach funkcjonowania jednostki, w tym w służbie wspomagającej, prewencyjnej i kryminalnej.
 • Planowanie audytu opartego na analizie ryzyka, w tym sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i podległych jednostkach organizacyjnych.
 • Prowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie realizacji zadań zgodnie z zatwierdzonym planem.
 • Realizowanie czynności doradczych ukierunkowanych na usprawnienie funkcjonowania jednostki, ograniczenia ryzyka działalności oraz analizy systemów zarządzania i kontroli we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wdrożenia zatwierdzonych rekomendacji.
 • Realizowanie audytów zleconych przez uprawnione organy publiczne.
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, a także informacji z wykonania audytu wewnętrznego.
 • Dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur kontroli zarządzania ryzykiem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu wewnętrznego.
 • Przeszkolenie:
 • a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • b) złożenie w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • Znajomość ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, o służbie cywilnej, o Policji oraz Prawa zamówień publicznych i Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność analitycznego i twórczego myślenia, podejmowania decyzji, interpretacji przepisów, oceniania, efektywnego komunikowania się, jasnego formułowania wniosków i zaleceń.
 • Umiejętność obsługi komputera (pakietu Office).
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.
 • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów, pracy w stresie, wystąpień publicznych, prognozowania, motywowania, doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Audytor wewnętrzny
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-06