Oferta: Asystent laboratoryjny

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Asystent laboratoryjny
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 133251

Warunki pracy

Praca biurowa oraz laboratoryjna w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 oraz w zależności od potrzeb w systemie dwuzmianowym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy użytkowany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, telefon oraz specjalistyczna aparatura do wykonywania badań genetycznych. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku (pomiędzy pokojami i piętrami). Praca wymagająca kontaktu z petentami i instytucjami zewnętrznymi (przeważnie telefonicznego), innymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Na stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Małopolskiej 15, stanowisko pracy usytuowane na drugim i trzecim piętrze budynku, w pokoju biurowym czteroosobowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz w pomieszczeniach badawczych wyposażonych w specjalistyczną aparaturę do wykonywania badań biologicznych. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w windę, jednak budynek i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 4267,65 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań

 • Wykonywanie kryminalistycznych badań genetycznych pod nadzorem biegłego oraz badań genetycznych z kandydatem na biegłego/pracownikiem technicznym pod nadzorem biegłego zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania w LK
 • Pomoc biegłym w walidacji metod badawczych
 • Wykonywanie czynności laboratoryjnych mających na celu utrzymanie w czystości pomieszczeń laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego, sterylizację oraz przygotowanie niezbędnych do badań zestawów odczynników, narzędzi i szkła laboratoryjnego
 • Dbanie o wyposażenie badawczo-pomiarowe, jego przeglądy i konserwację oraz sprawne działanie, jak również w zakresie wynikającym z obowiązującego systemu zarządzania w LK
 • Utrzymywanie systemu zarządzania, opracowywanie instrukcji badawczych, udział w auditach wewnętrznych
 • Udział w prowadzeniu gospodarki odczynnikami chemicznymi, udzielanie pomocy przy sporządzaniu zamówień, udział w przygotowaniu dokumentacji do przetargów i zakupów interwencyjnych, udział w inwentaryzacji stanów magazynowych odczynników chemicznych
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarki odpadami oraz utylizacją, dbanie o odpowiednie oznaczenie pojemników, prowadzenie dokumentacji dotyczącej utylizacji
 • Udział w oględzinach miejsc zdarzeń i w czynnościach procesowych w celu ujawnienia śladów biologicznych
 • Udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w celu potwierdzenia jakości prowadzonych badań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy laboratoryjnej
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • Znajomość przepisów prawa karnego
 • Umiejętność obsługi komputera z programami: Microsoft Word, Microsoft Excel
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczny kurs na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Upoważnienie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji do podpisywania opinii kryminalistycznych z zakresu badań genetycznych w imieniu Policji
 • Znajomość pracy i obsługi sprzętu badawczo-pomiarowego wykorzystywanego w laboratorium biologicznym, biochemicznym, genetycznym
 • Język angielski (poziom B2)
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Asystent laboratoryjny
Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2024-02-02