Oferta: Specjalista

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 130106

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie.


 

Zakres zadań

 • realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE m.in. CEF, FENiKS, POIiŚ, a także środków regionalnych takich jak NFOŚ,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją aplikacyjną,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • planowanie i merytoryczna kontrola wykonania budżetu oraz kwalifikowalności wydatków,
 • prowadzenie ewidencji wydatków w projekcie,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, wniosków o zmiany oraz innych związanych z realizacją projektu,
 • przygotowywanie raportów z realizacji projektów, dokumentacji zakupowej, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków,
 • dbałość o prawidłowość i kompletność dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
 • archiwizowanie dokumentacji projektowej,
 • obsługa systemów do wniosków o płatność/ raportowania realizacji projektów takich jak SL2014,
 • przygotowywanie zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej do kontroli i audytu oraz udzielanie w tym zakresie wyjaśnień instytucjom kontrolnym,
 • kontakt z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, Wdrażającą oraz Partnerami Projektu.
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w proces przygotowania projektów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w szczególności przy realizacji projektów dofinansowanych z środków UE
 • znajomość języka angielskiego,
 • poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista
Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-15