Oferta: Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac
Miejsce pracy: Szczecin
Numer: StPr/21/3173
OBOWIĄZKI:
Do głównych zadań specjalisty ds. płac będzie należało:- obsługa programu Vulcan modułu płace,- terminowe sporządzanie list płac oraz prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń,- naliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,- rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodzin,- sporządzanie i przygotowywanie na bieżąco rozliczeń i sprawozdań dla US, GUS, i ZUS,- przygotowywanie przelewów bankowych zgodnych z listami płac i potraceniami,- zbieranie, kompletowanie i przechowywanie na bieżąco właściwej dokumentacji stanowiącej podstawę wypłat pracownikom wynagrodzeń i zasiłków,- sporządzanie rozliczeń z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych szkoły,- prowadzenie operacji finansowych oraz kartotek pożyczkowych Funduszu Świadczeń Socjalnych,- terminowe przygotowywanie wszelkich analiz i rozliczeń,- wprowadzanie dokumentów dziennika WRD do programu PROGMAN, rozrachunki i eksportowanie do programu PROGMAN Finanse,- prowadzenie kasy,- przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,- wprowadzanie danych do SIO,- obsługa PPK.Warunki pracy na danym stanowisku:- zmienne tempo pracy, praca pod presja czasu, praca przy monitorze ekranowym.UWAGA:1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018, poz. 1260 z późń. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.2. O zakwalifikowaniu się do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub droga pocztową.3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.Niezbędne wymagania:1. Posiada obywatelstwo polskie.2. posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.4. Cieszy się nieposzlakowana opinią.5. Spełnia jeden z poniższych warunków:- posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 4 lata pracy,- posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 5 lat.Wymagania dodatkowe:6. Znajomość i umiejętność stosowania:- przepisów dotyczących wynagrodzeń i systemów świadczeń pracowników strefy budżetowej,- zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej,- przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.7. Znajomość i umiejętność korzystania z systemu finansowo-księgowego "VULCAN", "PROGMAN KASA, ROZRACHUNKI, FINANSE".8. Znajomość i umiejętność obsługi programu "PŁATNIK".9. Biegła umiejętność obsługo komputera, w tym programów MS Office WORD i MS Office Excel.10. Znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej, wskazane doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowiskach związanych z przygotowywaniem wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych.Wymagane dokumenty: 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj.: adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (ewentualnie).2. List motywacyjny.3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.4. Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.5. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.7. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.8. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późń. zm).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak

Miejsce pracy:

Szczecin


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 416 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie



Szczegóły oferty

Stanowisko: Specjalista do spraw wynagrodzeń / stanowisko: specjalista ds. płac
Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-10-01