Oferta: Kierownik oddziału

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Stargard
Ogłoszenie o naborze Nr 113026

Warunki pracy

Praca w budynku administracyjno-gospodarczym na I piętrze Archiwum w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym, stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Budynek przy ul. Basztowej 2 w Stargardzie, zabytkowy jest częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy.


Kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami.


Reprezentacja urzędu poza siedzibą - kontrole archiwów zakładowych, wystąpienia publiczne.

Zakres zadań

 • Kieruje całokształtem działalności oddziału, w tym organizuje pracę, przydziela zadania, nadzoruje pracę podległych pracowników, reprezentuje oddział na zewnątrz.
 • Sporządza roczne plany pracy oraz sprawozdania, zestawienia i analizy z pracy oddziału.
 • Występuje z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania, odznaczania, nagradzania i karania pracowników, dokonuje ocen okresowych podległych pracowników.
 • Prowadzi ewidencję zasobu archiwalnego oddziału.
 • Prowadzi nadzór w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego oraz prowadzi całokształt spraw w zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego.
 • Organizuje i prowadzi działalność popularyzacyjną, edukacyjną i informacyjną: przeprowadza lekcje archiwalne, organizuje wystawy i spotkania archiwalne, współpracuje z instytucjami kultury w regionie, kontaktuje się z mediami.
 • Opracowuje materiały archiwalne.
 • Prowadzi bieżące sprawy związane z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowanych budynków i pomieszczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w obszarze archiwalnym i/lub w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisów wykonawczych do ustawy,
 • wiedza z zakresu metodyki archiwalnej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • wiedza z zakresu administracji i historii regionu
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność argumentowania (asertywność i umiejętność przekonywania)
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • umiejętności organizacyjne i interpersonalne
 • życzliwość i kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu EZD Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Kierownik oddziału
Firma: Archiwum Państwowe w Szczecinie
Miejsce pracy: Stargard
Opublikowano: 2023-01-01