Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 85035

Warunki pracy


 • Charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,

 • Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,

 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku ZUW, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji).

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w tym: analizuje złożone dokumenty oraz wzywa strony do uzupełnień, prowadzi przesłuchania stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach zezwoleń na pracę w celu zapewnienia cudzoziemcom dostępu do polskiego rynku pracy i jego ochrony
 • Uchyla wydawane zezwolenia.
 • Prowadzi bieżący monitoring sytuacji na lokalnym rynku pracy w celu opracowania i aktualizacji kryteriów wydawania zezwoleń na zatrudnienia cudzoziemców.
 • Współuczestniczy w kontroli w Powiatowych Urzędach Pracy w zakresie stosowania przepisów dotyczących wydawania pracodawcom informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
 • Sporządza zawiadomienia, wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania właściwych organów, instytucji oraz osób fizycznych.
 • Obsługuje systemy informatyczne: Chronos, POBYT v.2, ZC w celu rejestracji złożonych wniosków i aktualizacji danych.
 • Archiwizuje i przekazuje akta prowadzonych spraw do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy: o cudzoziemcach w zakresie legalizacji pobytu, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustaw: prawo przedsiębiorców, kodeks spółek handlowych
 • spostrzegawczość
 • systemtyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2021-09-28