Oferta: Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 129246

Warunki pracy

·         Praca w charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.


·         Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy- obsługa komputera powyżej
4 godzin dziennie.


·         Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej- praca z dokumentami.


·         Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2 windy, podjazdy, urządzenia sanitarno- higieniczne).


·         Oświetlenie dzienne i sztuczne.


·         Wyjazdy na kontrole do powiatowych zespołów środkami komunikacji lub samochodem służbowym.


·         Warunki w jednostkach kontrolowanych mogą nie być dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Sporządza projekty orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie dokumentacji posiedzenia składu orzekającego oraz wysyła decyzje osobom orzekanym, a także przygotowuje dokumentacje na posiedzenie składu orzekającego.
 • Na bieżąco monitoruje stosowanie przez członków składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu przepisów regulujących postępowanie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Kontroluje i nadzoruje powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach sprawowanego przez wojewodę nadzoru bezpośredniego nad powiatowymi zespołami.
 • Bierze udział w posiedzeniach składów orzekających w przypadku powołania przez Przewodniczącą Zespołu.
 • Sporządza projekty opisów stanowisk pracy, IPRZ oraz zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wojewódzkiego Zespołu.
 • Przeprowadza szkolenia dla członków powiatowych zespołów.
 • Prowadzi sprawy związane z podróżami służbowymi pracowników i członków Wojewódzkiego Zespołu oraz innych spraw kadrowych tj. ewidencjonuje wnioski urlopowe, przygotowuje listy obecności i listy wyjść.
 • Protokołuje posiedzenia składów orzekających, stosownie do poleceń Przewodniczącego.
 • Udziela informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym sporządza projekty pism w sprawach z zakresu orzekania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zdrowia lub pomocy społecznej
 • znajomość ustawy oraz przepisów wykonawczych z nimi związanych: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o pomocy społecznej, o dostępie do informacji publicznej
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych pracownika socjalnego lub doradcy zawodowego
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty

Stanowisko: Inspektor wojewódzki
Firma: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Miejsce pracy: Szczecin
Opublikowano: 2023-11-08